قوانین فیبا،فدراسیون جهانی بسکتبال،استاندارد حلقه بسکتبال