چند کالری در 30 دقیقه بازی بسکتبال سوزانده میشود؟


در 30 دقیقه بسکتبال چند کالری می سوزانیم؟

ورزش و تمرین بسکتبال از فعالیت‌های هوازی عالی است که در کنار آن، عضله‌سازی زیادی می‌کنید. میزان کالری مصرفی در ورزش و تمرین بسکتبال در افراد مختلف و سطح بازی‌های مختلف، متفاوت است.

شدت

بر اساس تعریفی که مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها ارائه کرده است، زمانی که شدت تمرین شما به حدی باشد که در پایان بتوانید باز هم به آن فعالیت ادامه دهید. در حالی که تمرین با شدت بالا یا high intensity training به این معناست که شما در پایان تمرین، فقط قدرت راه رفتن دارید یا به قول معروف، به حد واماندگی رسیده اید.

شما در فعالیت های سنگین مانند بسکتبال 5 نفره در زمین کامل کالری بیشتری می‌سوزانید نسبت به زمانی که در نصف زمین در حال تمرین هستید.

انواع بازی بسکتبال

شورای ورزش آمریکا 3 نوع بسکتبال برای محاسبه کالری سوزی ارائه کرده است: بازی(مسابقه)، غیر بازی(عمومی) و شوت کردن. مسابقه بسکتبال بیشترین کالری سوزی را دارد. یک شخص 70 کیلویی در 30 دقیقه بازی رسمی بسکتبال 272 کالری می سوزاند در حالی که در یک شوت کردن 171 کالری و در حالت عمومی در هر 30 دقیقه 204 کالری می‌سوزاند.

وزن

هر چقدر وزن شما بیشتر باشد با انجام تمرین مشابه، کالری بیشتری می‌سوزانید. مثلا همانطور که پیشتر گفته شد،  یک فرد 70 کیلویی در یک بازی 30 دقیقه ای بسکتبال 272 کالری میسوزاند. یک فرد 50 کیلویی با انجام همان تمرین 181 کالری می‌سوزاند و کسی که 100 کیلویی 363 کیلو. تفریبا به ازای هر 20 کیلوگرم وزن، در هر 30 دقیقه 90 کالری بیشتر می‌سوزاند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.